ရန္အိမ္ေထာင္ ေရွးေဟာင္းအိမ္ဝင္းသည္ တလီၿမိဳ႕ ရွီက်ဴးၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိ ေနပါသည္။ ေအဒီ ၁၉၀၇ခုႏွစ္ တည္ေဆာက္ၿပီး စတုရန္းမီတာ(၃၀၃၆) က်ယ္ဝန္းၿပီး အိမ္(၁၀၃)ခန္းရွိ၍ ေပလူမ်ဳိး ရုိးရာအေဆာက္အအံု၏ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားကုိ အခုထိ ေကာင္းမြန္စြာ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္အျဖစ္ မူလရွီက်ဴးႏွင့္ တလီေပလူမ်ဳိးေဒသ တစ္ခုလံုး၏ အမ်ဳိးသား ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အတုိင္း တင္ျပဆက္ခံပါသည္။